Naše služby

PohledavkyBezplatne.cz

Analýza a nastavení systému

Uděláme analýzu vašich pohledávek, poskytneme vám vzory a společně pak nastavíme systém pro správu pohledávek vaší firmy.

  • analýza stávajícího firemního procesu správy pohledávek, analýza a právní posouzení stávajících smluvních dokumentů k obchodně závazkovým vztahům (kupních smluv, nájemních smluv, smluv o dílo apod.).
  • návrh doplnění smluvní dokumentace anebo vytvoření tzv. obchodních podmínek ke zlepšení vymahatelnosti pohledávek včetně systému sankcí vůči dlužníkovi za porušení smluvních povinností a implementace rozhodčí doložky do smluvní dokumentace.
Upomínkové řízení (inkaso)

S vašimi dlužníky se vždy snažíme dohodnout na mimosoudním řešení pohledávky a sjednat nový termín úhrady nebo splátkový kalendář.

  • odeslání písemné výzvy nebo upomínky, telefonické nebo osobní jednání s dlužníkem, projednání námitek dlužníka při rozporování pohledávky, sjednání nového termínu úhrady dluhu s dlužníkem nebo sjednání splátkového kalendáře s dlužníkem, činnost směřující k dozajištění pohledávky a uznání pohledávky.
  • odeslání tzv. předžalobní advokátní výzvy k úhradě dluhu advokátem.
Soudní řízení - žaloba o zaplacení

Pokud však váš dlužník nekomunikuje, nemá zájem se na úhradě domluvit  anebo se zdráhá dluh uhradit podáváme ihned soudu žalobu o zaplacení.

  • příprava podkladu pro vypracování žaloby pro advokáta, vypracování žaloby advokátem a její podání soudu. Zastupování advokátem při soudním řízení, předání rozhodnutí soudu s vyznačením doložky o nabytí právní moci a kontrola splnění povinnosti žalovaného dlužníka uložené pravomocným rozhodnutím soudu.
Exekuční řízení

Pokud váš dlužník neuhradí vaši pohledávku ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu, ihned podáváme návrh na nařízení exekuce.

  • příprava podkladu pro vypracování návrhu na nařízení exekuce na majetek dlužníka, vypracování návrhu na nařízení exekuce a jeho podání soudu. Zastupování advokátem v exekučním řízení, sledování průběhu exekuce a vyúčtování a odsouhlasení nákladů exekuce. 
Ostatní služby

Nabízíme vám monitoring pohledávek vaší firmy v insolvenčním rejstříku,  zastupování v insolvenčním řízení, dědickém řízení a veřejných dražbách.

  • zastupování firmy ve veřejných dražbách, včetně podávání přihlášek pohledávek do veřejných dražeb.
  • zastupování firmy v dědickém řízení, včetně podávání přihlášek pohledávek do dědického řízení
  • monitorování předaných pohledávek v insolvenčním rejstříku, zastupování věřitele v insolvenčním řízení, podávání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení a řešení odpočtu DPH v insolvenčním řízení.

Chcete nás kontaktovat?